onsdag 30. mars 2011

Digital kompetanse i medie- og informasjonskunnskap

Etter kunnskapsløftet i 2006 ble mediefaget på studiespesialisering forenklet i forhold til det som var opplegget etter reform 94. Nå ble det to kurs, ett på VG2 og ett påbyggingskurs på VG3. Innholdet ble også endret, slik at det nå fremstår som mer som et et kurs for å få et overblikk i medielandskapet. Man går ikke like mye i dybden som det ble gjort etter gammel læreplan. Innholdet har jo selvfølgelig også endret seg i takt med den mediervolusjonen vi har vært vitne til de siste 10 årene.

Det legges dessverre mindre vekt på den praktiske delen av faget, og teorien har fått en mer sentral plass enn tidligere. Dette skiller seg vel ikke mye fra utviklingen de øvrige fagene på studiespesialisering har gjennomgått. Når det gjelder IKT, så brukes jo dette hovedsakelig i den praktiske delen av faget. Så  selv om medielandskapet har blitt mer teknisk innrettet, så har bruken av tekniske hjelpemidler (PC, kameraer, videokamera og lydutstyr) blitt mindre.

IKT blir brukt på bilde-, video- og lydredigering. Elevene skal lære å bruke enkle redigeringsverktøy for innholdsproduksjon til ulike medier. På vår skole har vi i tillegg en skoleavis som vi gir ut fire ganger i året. Dette er et samarbeidsprosjekt med Mediebedriftene gjenom Avis i skolen, Norske Skog og Hewlett Packard.

Læreplanen nevner ikke begrepet IKT, men har noen læreplanmål hvor bruk av PC er en forutsetning. For eksempel følgende mål:

  • Skape og presentere eigne medieprodukt i ulike kombinasjonar av tekst, lyd og bilde og grunngje val av medium og publiseringsform 
  • Utvikle eit medieprodukt i samarbeid med ei bedrift eller ein organisasjon 
  • Forklare korleis ny teknologi og digitalisering endrar tradisjonelle kommunikasjonsmønster 
Med en porsjon kreativitet, finnes det også andre læreplanmål hvor innsats med digitale verktøy kan forsvares. Utfordringen blir å få tid nok til disse aktivitetene, det er jo mye "teori-læring" i dette også. Kompetansen hos lærerne kommer jo opp igjen her, men min erfaring er at mange medielærere har gode kunnskaper om bruk av digitale verktøy i klasserommet, både når det gjelder medieproduksjon og presentasjon av lærestoff for øvrig.

torsdag 23. desember 2010

IKT i læring og vurdering

Vi lever i en verden hvor IKT er en avgjørende del av vår virkelighet. Jeg er lærer i den videregående skolen, og ser daglig utfordringer når det gjelder bruk av digitale læremidler. Hver elev har sin egen PC og det er ikke alltid den benyttes til pedagogisk tilrettelagt arbeide :-) Når det er sagt, så har den digitale hverdagen endret seg radikalt de siste 10 årene, og vi aner ikke hvor vil være i morgen. Klarer vi å bibringe dagens elever den kompetansen de trenger, for å fungere i morgendagens gjennomdigitaliserte samfunn? En av grunnene til at jeg har startet med en halvårsenhet i "Ikt i undervisning og vurdering, er at jeg har inntatt et tvilende standpunkt i den saken. Jeg håper at det neste halvåret vil hjelpe meg til en større innsikt i de store utfordringene jeg ser nå, og i fremtiden.

Jeg håper at det er noen som kan ha glede av mine refleksjoner rundt disse temaene, og som kanskje kan bidra med kommentarer og innspill også?

Legger ved en link til en fasinerende fremstilling av dagens unge og den mediehverdagen de står midt oppe i. Det er disse realitetene vi er nødt til å forholde oss til, de lar seg ikke endre!
http://www.youtube.com/watch?v=_A-ZVCjfWf8&feature=related